Samen met ouders

SBO Het Kompas vindt een goed contact tussen ouders en school heel belangrijk. Daarom investeren wij gericht in het betrekken van ouders bij onze school. School en ouders zijn immers partners die zich samen inspannen om het beste uit kinderen te halen. Voor de communicatie met onze ouders gebruiken wij het ouderportaal.

Veel ouders zijn actief betrokken bij onze school. Via de medezeggenschapsraad en ouderraad dragen ouders bij aan de schoolontwikkeling. Ook bieden ouders hulp bij diverse leuke activiteiten. Wij zijn daar erg blij mee!

Ouderraad

Aan de school is een ouderraad verbonden. De ouderraad zet zich in voor de school op allerlei vlakken. Zij coördineert mede de inzet van hulpouders, bijvoorbeeld bij de sportdag en organiseert mede activiteiten als de avondvierdaagse, kerstviering, excursies,Jantje Beton etc.

Ouders die zich als hulpouder beschikbaar willen stellen zijn van harte welkom en kunnen zich opgeven bij de ouderraad.

Leden

(voorzitter) 

(secretaris) 
Frans van Haperen (penningmeester) 
Sandy Broos   lid
Hanneke Gadir   lid  
 Edith van de Sande  lid (vanuit het leerkrachten team)

Taken van de ouderraad
  • Mede beheren van de ouderbijdrage (40 euro per kind). Van de ouderbijdragen worden alle activiteiten bekostigd.
  • Het, samen met de leerkrachten,organiseren en uitvoeren van activiteiten zoals sinterklaasviering, kerstviering, carnaval, pasen, avond4daagse, sportdag en schoolreis.
  • Het coördineren van de inzet van hulpouders.
  • Diversen

Wij vergaderen ongeveer 6 keer per jaar 1 - 1,5 uur.

Wij zijn bereikbaar via or@bskompas.nl. Uw reacties zijn een vast agendapunt op de vergadering.

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel vertegenwoordigd, om door middel van advies of instemming een bijdrage te leveren aan het beleid dat het bestuur van de school voorstelt. In de oudergeleding van de MR hebben drie ouders zitting.

De medezeggenschapsraad op Het Kompas bestaat uit de volgende personen:

Natasja Crielaard  (ouder) 
Janis Derksen  (leerkracht) 
Lenneke Oort  (leerkracht) 
Bjorn Boerdam  (ouder) 
Kim Naalden  (ouder)
Suus Kavelaars  (leerkracht)

 

Op bestuursniveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin de medezeggenschapsraden van alle scholen die deel uit maken van de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur vertegenwoordigd zijn.

Vanwege de nieuwe AVG wet staan de notulen van de vergaderingen niet meer op de site. Ieder jaar wordt wel het algemene jaarverslag op de site geplaatst. Ook de agenda kunt u vinden op de site.

jaarverslag MR 2020-2021

oor meer informatie of vragen kunt u ons bereiken via mr@bskompas.nl