Samen met ouders

SBO Het Kompas vindt een goed contact tussen ouders en school heel belangrijk. Daarom investeren wij gericht in het betrekken van ouders bij onze school. School en ouders zijn immers partners die zich samen inspannen om het beste uit kinderen te halen. Voor de communicatie met onze ouders gebruiken wij het ouderportaal.

Veel ouders zijn actief betrokken bij onze school. Via de medezeggenschapsraad en ouderraad dragen ouders bij aan de schoolontwikkeling. Ook bieden ouders hulp bij diverse leuke activiteiten. Wij zijn daar erg blij mee!

Ouderraad

Aan de school is een ouderraad verbonden. De ouderraad zet zich in voor de school op allerlei vlakken. Zij coördineert mede de inzet van hulpouders, bijvoorbeeld bij de sportdag en organiseert mede activiteiten als de avondvierdaagse, kerstviering, excursies,Jantje Beton etc.

Ouders die zich als hulpouder beschikbaar willen stellen zijn van harte welkom en kunnen zich opgeven bij de ouderraad.

Leden
Sandy Broos (voorzitter) 
  (secretaris) 
  (penningmeester) 
   lid
Hanneke Gadir   lid  
Edith van de Sande  lid (vanuit het leerkrachten team)
 
Taken van de ouderraad
  • Mede beheren van de ouderbijdrage (45 euro per kind). Van de ouderbijdragen worden alle activiteiten bekostigd.
  • Het, samen met de leerkrachten, organiseren en uitvoeren van activiteiten zoals sinterklaasviering, kerstviering, carnaval, pasen, avond4daagse, sportdag en schoolreis.
  • Het coördineren van de inzet van hulpouders.
  • Diversen

Wij vergaderen ongeveer 5 keer per jaar 1 - 1,5 uur.

Wij zijn bereikbaar via or@bskompas.nl. Uw reacties zijn een vast agendapunt op de vergadering.

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel vertegenwoordigd, om door middel van advies of instemming een bijdrage te leveren aan het beleid dat het bestuur van de school voorstelt. In de oudergeleding van de mr hebben drie ouders zitting.

De medezeggenschapsraad op Het Kompas bestaat uit de volgende personen:

Natasja Reijnders ouder
Claudia Koetsenruijter ouder
Kim Naalden ouder
Lenneke Oort leerkracht
Suus Kavelaars leerkracht
Caroll-Ann den Hartog

leerkracht en gmr-lid

Madeleine Bos leerkracht
Esli van der weijden leerkracht
   
Mariam Namir  gmr-ouderlid

 

Op bestuursniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr), waarin de medezeggenschapsraden van alle scholen die deel uit maken van de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur (SKPOEL) vertegenwoordigd zijn.

Vanwege de AVG wet staan de notulen van de vergaderingen niet meer op onze website. Ieder jaar wordt wel het algemene jaarverslag op de site geplaatst. Ook kunt u hier de agenda vinden.

Jaarverslag MR 2022-2023

De volgende data vinden de mr-vergadering plaats op Het Kompas:

  • dinsdag 12 december 2023 van 18.30u tot 20.30u
  • woensdag 31 januari 2024 van 18.30u tot 20.30u
  • dinsdag 12 maart 2024 van 18.30u tot 20.30u
  • dinsdag 16 april 2024 van 18.30u tot 20.30u
  • dinsdag 21 mei 2024 van 18.30u tot 20.30u
  • dinsdag 18 juni 2024 van 18.30u tot 20.30u

U ben van harte welkom om aan te sluiten als toehoorder. Wanneer u hier interesse voor heeft kunt een mail sturen naar de voorzitter: lenneke.oort@skpoel.nl (Lenneke Oort). 

Voor meer informatie of vragen kunt u ons bereiken via mr@bskompas.nl