Visie en MissieMissie

Gewoon waar het kan, speciaal waar het nodig en mogelijk is.

Visie

Kindopvattingen

Op Het Kompas staat het kind en zijn ontwikkeling centraal. Aan ons de taak ieder kind zich vanuit zijn/haar eigenheid te laten ontwikkelen. We gaan serieus en respectvol met de kinderen om.

Om tot ontwikkeling te komen moeten we tegemoet komen aan de basisbehoeften van ieder kind: autonomie, relatie en competentie.
In ons werken staan betrokkenheid en betekenis voor kinderen centraal.

Pedagogisch klimaat
Om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen is een klimaat nodig waarin kinderen:

 • emotioneel vrij kunnen zijn,
 • een gezond zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld kunnen ontwikkelen
 • en waarin hun nieuwsgierigheid wordt opgewekt.

In ons pedagogisch handelen stimuleren we deze kenmerken op de volgende manieren:

 • We investeren in een relatie van wederzijds vertrouwen en zorgen voor persoonlijke contacten op maat.
 • We stimuleren kinderen om op een positieve wijze om te gaan met onderlinge verschillen en doen dit zelf ook.
 • We hebben hoge verwachtingen van kinderen en spreken deze naar hen uit.
 • We onderkennen behoeften van kinderen en gaan op hun signalen in, samen brengen we kansen en mogelijkheden in kaart.
 • We benoemen vooral het positieve gedrag.
 • We maken de kinderen medeverantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling.
 • We stimuleren het nemen van eigen initiatieven en het aannemen van een actieve houding.

Onderwijsleerproces
Onze kindopvatting en ideeën over het pegagogisch klimaat zijn bepalend hoe wij het onderwijsleerproces inrichten. Dit betekent dat wij werken vanuit de algemene uitgangspunten van ontwikkelingsgericht werken:

 • wij bieden activiteiten aan die voor kinderen betekenisvol zijn, met als doel een hoge betrokkenheid te bereiken;
 • wij laten de leerlingen samenwerkend leren.

Leerkracht
Om een gunstige leef- en leeromgeving te creëren, waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen zijn onze leerkrachten mensen die:

 • werken met verschillen tussen kinderen;
 • telkens opnieuw het beste in kinderen naar boven halen;
 • steeds de ingang, betekenis en/of leerstijlen zoeken bij het kind;
 • kinderen steeds bewust maken van hun kwaliteiten;
 • reflecteren op hun eigen handelen en zich ontwikkelen;
 • op het juiste moment de keuze weten te maken tussen leiden, begeleiden of loslaten;
 • een intensief interactieproces voeren met kinderen

Ouders
Wij zien de thuissituatie als de belangrijkste factor in de opvoeding van een kind.
Omdat de thuissituatie van grote invloed is op het opvoedingsproces binnen de school houden wij hier rekening mee.
Vanuit behoeften, aangegeven door de ouders of door school, vinden wij de interactie tussen ouders en school erg belangrijk.
Gezamenlijk scheppen wij zo een zo gunstig mogelijke opvoedingssituatie voor onze kinderen.
Betrokkenheid van ouders bij de school vinden wij zeer belangrijk voor onze kinderen.
Daar waar mogelijk zullen wij ouders uitnodigen te participeren binnen onze school.

Werkomgeving
Een goede werkomgeving is voorwaarde voor ieders functioneren.
Wat is een goede werkomgeving? :

 • een omgeving waarin opvattingen, waarden en normen gemeenschappelijk gedragen worden
 • waarin een professioneel interactieproces tussen alle betrokkenen plaatsvindt
 • waarin ieder vanuit een positieve en constructieve instelling komt tot zelfreflectie als individu, als team en als school en het dragen van de consequenties daaruit.

De onderwijsomgeving van de school
We zijn als school een deel van een grotere onderwijsomgeving :

 • onder een groot bestuur
 • in het samenwerkingsverband
 • ten opzichte van scholen en instellingen daarbuiten

Onze rol zal daarin in de toekomst actief blijven.

In onze visie komt duidelijk tot uiting dat het kind centraal staat. Wij willen dat bieden wat uw kind nodig heeft. Vanuit diezelfde gedachte willen we ook aangeven welke kinderen wij kunnen helpen en daarmee ook wie we niet kunnen helpen. Op papier ziet het er erg formeel uit. Dat moet wel om duidelijkheid te scheppen.