Disclaimer


SBO Het Kompas besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. SBO Het Kompas is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door SBO Het Kompas of door u aan SBO Het Kompas door middel van de website van SBO Het Kompas of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt SBO Het Kompas geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens SBO Het Kompas via deze website. SBO Het Kompas aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

SBO Het Kompas garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
Op alle content die via de website te raadplegen is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan SBO Het Kompas toebehoren. U mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SBO Het Kompas mag u de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, tenzij zulks dwingend rechtelijk is toegestaan.