1. Home
 2. Over de school
 3. Regels en afspraken
 4. Anti-pest-protocol

Anti-pest-protocol

Anti-Pest Protocol

Pesten komt helaas ook bij ons op school voor. Het is een probleem dat wij onder ogen willen zien en op onze school dan ook serieus willen aanpakken.

 

Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

 • Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen:

leerlingen (gepeste kinderen, kinderen die pesten en de zwijgende groep leerlingen die niets doet), leerkrachten en de ouders/verzorgers (hierna genoemd: ouders).

 • Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en aanpakken.
 • Wanneer pesten ondanks alle inspanning toch weer de kop opsteekt, zet de school het stappenplan “ anti-pesten” in.
 • Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het gewenste resultaat oplevert dan zal er overlegd worden over een andere aanpak, eventueel met hulp van externe instanties.

 

Plagen is niet hetzelfde als pesten.

De verschillen zou je zo kunnen aangeven:

 

Plagen

Pesten

gelijkwaardigheid

machtsverschil

wisselend “ slachtofferschap”

hetzelfde slachtoffer

humoristisch

kwetsend

af en toe

vaak/voortdurend

 

Een definitie van pesten op school luidt als volgt: “Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door een leerling of een groep leerlingen van één of meer klasgenoten, die niet (meer) in staat zijn zichzelf te verdedigen.’’

 

Met deze definitie is het verschil tussen pesten en plagen duidelijk aangegeven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten echter gebeurt systematisch: één keer per week, een aantal keren per week of regelmatig.

 

Dit anti-pestprotocol heeft als doel om alle kinderen bij ons op school, zoveel als mogelijk, binnen ons vermogen zich veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!

We doen dat door regels en afspraken zichtbaar te maken voor kinderen en volwassenen zodat als er zich ongewenste situaties voordoen, zij elkaar kunnen aanspreken op deze regels en afspraken.

 

Het Kompas kent een preventief pestbeleid. Middels een goed pedagogisch klimaat, het maken van afspraken en inzetten van bepaalde werkvormen proberen wij pesten te voorkomen.

 

Indien er toch sprake is van pesten gaan we daar actief mee om.


Stappenplan Anti-Pestprotocol

 

Op het moment dat een leerling, een ouder of een collega melding maakt van pestgedrag worden de volgende stappen ondernomen.

Deze stappen zijn erop gericht om het pestgedrag zo snel mogelijk te stoppen.

 

 

 

 

 

Stap 1: signaleren

De leerkracht heeft een afzonderlijk gesprek met de leerling die pest (de pester) en de leerling die gepest wordt (de gepeste). Aan de hand van zo concreet mogelijke voorvallen uit het recente verleden wordt een analyse gemaakt en de ernst van de situatie ingeschat.

 

 

Stap 2: analyseren

Een definitie van pesten op school luidt als volgt: “Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door een leerling of een groep leerlingen van één of meer klasgenoten, die niet (meer) in staat zijn zichzelf te verdedigen.’’

 

Met deze definitie is het verschil tussen pesten en plagen duidelijk aangegeven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten echter gebeurt systematisch: een aantal keren per week, een keer per week of regelmatig.

 

PLAGEN

 • Indien hier sprake is van plagen, dan maakt de leerkracht afspraken met de betrokken leerlingen om te voorkomen dat plagen pesten wordt. 

PESTEN

 • Indien hier sprake is van Pesten, dan moeten onderstaande stappen 3 t/m 5 doorlopen worden. Stap 3 dient binnen twee dagen genomen zijn.

 

 

Stap 3: aanpak anti-pesten

De leerkracht heeft een gezamenlijk gesprek met de pester en de gepeste.

Het probleem wordt duidelijk en helder geformuleerd. In overleg met beide partijen worden concrete afspraken gemaakt om pestgedrag tegen te gaan/ te stoppen.

Dit alles wordt ingevuld op het anti-pest handelingsplan.

 

Als er meerdere kinderen uit de groep betrokken zijn bij het pestgedrag zal de leerkracht klassikaal aandacht schenken aan het probleem, waarbij gebruik gemaakt kan worden van beschikbare methoden. Er zal benadrukt worden dat alle kinderen zich veilig moeten voelen op school. Het melden van pesten is geen klikken. Angst om zaken te melden zal moeten worden weggenomen.

 

 • De leerkracht informeert de ouders (bellen of persoonlijke afspraak maken) en brengt hen op de hoogte van het pestgedrag en aanpak.
 • De leerkracht informeert de Seo-coördinator, directie en team van het pestgedrag en aanpak. Het Anti-Pest handelingsplan is schoolbreed en wordt gemaild aan het hele team.
 • Na één week vindt eerste evaluatie plaats. De betrokken leerkracht(en) observeren nauwkeurig en vragen na bij collega’s.

 

 

Stap 4: eerste evaluatie aanpak

Gesprek met pester en gepeste (de leerkracht kan zelf inschatten wat het beste is: gezamenlijk of afzonderlijk).  De evaluatie wordt direct ingevuld op het anti-pest HP.

 

JA

 • Is het gelukt om de afspraken na te komen?
 • Zo ja: dan de afspraken handhaven/bijstellen en een volgend gesprek over twee weken.

 

NEE

 • Zo nee: analyse opstellen, waardoor het mis is gegaan.
 • Er wordt een plan opgesteld voor de komende twee weken i.s.m. de leerkracht overlegt met Seo-coördinator.

 

 • De leerkracht informeert de ouders (bellen of persoonlijke afspraak maken) en brengt hen op de hoogte van de vorderingen en verdere afspraken.
 • De leerkracht informeert de Seo-coördinator, directie en team over de vorderingen en verdere afspraken. Het anti-pest handelingsplan is schoolbreed en wordt opnieuw gemaild aan het hele team

 

 

Stap 5: tweede evaluatie

Na twee weken is er opnieuw een gesprek tussen leerkracht en leerlingen.

 

JA

 • Zijn de effecten positief: dan aanpak voortzetten en indien mogelijk afbouwen.

 

NEE

 • Zo niet: nieuwe aanpak opstellen, waarbij eventueel ook overige deskundigheid ingeschakeld kan worden.
 • Alle concrete acties en afspraken worden door de leerkracht vastgelegd in een plan.

 

 • De leerkracht informeert de ouders (bellen of persoonlijke afspraak maken) en brengt hen op de hoogte van de vorderingen en verdere afspraken.
 • De leerkracht informeert de Seo-coördinator, directie en team over de vorderingen en verdere afspraken. Het anti-pest handelingsplan is schoolbreed en wordt opnieuw gemaild aan het hele team.