1. Home
  2. Informatie
  3. Schoolinformatie
  4. Methodes

Methodes

Methodes

 

Op het Kompas gebruiken wij voor een aantal vakken methodes.

 

Technisch lezen

Op Het Kompas werken wij met de leesmethode “De Leeslijn/ De Leesweg” aangevuld met kopieerbladen voor extra training op woordvaardigheid, zinsvaardigheid, tekstvaardigheid en leesmotivatie.

 

Wij vinden het goed beheersen van het lezen belangrijk en hebben ervoor gekozen om in alle groepen elke dag 45 minuten leesles te hebben. Wij werken in niveaugroepen, het kind leest op zijn eigen leesniveau. 

 

Er zijn tien leesniveaus, elk leesniveau heeft zijn eigen materiaal en een genormeerde toets. De methode toetst niet met de AVI toetsen, maar met de ILO toetsen: de basistoets en de toetsen ILO 1 t/m ILO 9.  Voor een vergelijking met AVI: ILO 1 = AVI Start. ILO 2 = AVI M3. ILO 3 = AVI E3. ILO 4 = AVI M4. ILO 5 = AVI E4. ILO 6 = AVI M5. ILO 7 = AVI E5. ILO 8 = AVI M6. ILO 9 = AVI E6.

 

Veel leerlingen met leesproblemen kunnen met onze manier van werken tot een goed leesresultaat komen. Voor de kinderen met ernstige leesproblemen/dyslexie maken wij, indien nodig, gebruik van speciale programma’s zoals RALFI en Connect Lezen. Soms is het mogelijk om voor deze leerlingen kleinere leesgroepen te vormen.

Groep 1/2 werkt aan de beginnende geletterdheid en vanaf zes jaar starten we met het werken in de Leesweg.

 

Wanneer leerlingen niveau 9 hebben bereikt, gaan zij verder met het onderhouden van het technisch lezen, gaan zij meer begrijpend lezen en wordt er aandacht besteed aan de leesbevordering.

 

Begrijpend lezen

We gebruiken de methode Nieuwsbegrip

Nieuwsbegrip is een methode voor begrijpend lezen aan de hand van teksten uit de actualiteit. We gebruiken Nieuwsbegrip om kinderen te leren hoe ze teksten moeten lezen en leren begrijpen. Want begrijpend lezen is heel belangrijk, op school maar ook daarbuiten.

 

Onderwerpen

Kent u het nieuws over die verdwaalde pinguïn in Nieuw-Zeeland nog? Happy Feet werd hij genoemd. Een voorbeeld van een onderwerp waarover een les van Nieuwsbegrip ging. De kinderen lezen wekelijks een tekst over iets wat in het nieuws is, op hun eigen niveau. Elke week is er een nieuw onderwerp, in totaal 42 keer per jaar. De scholen kunnen de onderwerpen zelf mee bepalen door hun keuze te mailen naar de redactie van Nieuwsbegrip. De redactie zorgt ervoor dat er veel afwisseling is. Na een moeilijk onderwerp, zoals de herdenking van 9/11, volgt een luchtig onderwerp.

 

Strategieën

Het doel van de lessen Nieuwsbegrip is het strategisch leren lezen van teksten. Het nieuws is een middel om de kinderen te interesseren om de tekst te lezen. De leerkracht speelt daarbij een belangrijke rol. De juf of meester doet in de Nieuwsbegriplessen namelijk hardopdenkend voor hoe het lezen van een tekst in je hoofd werkt. Daarbij kunnen ze gebruik maken van het digibord. Elke week oefenen de kinderen met een strategie die ze bij de tekst kunnen gebruiken. Ze leren bijvoorbeeld dat ze eerst naar de titel en de plaatjes bij de tekst moeten kijken, voor ze de tekst gaan lezen. Als je eerst voorspelt waar de tekst over gaat, begrijp je de tekst beter. Voorspellen is één van de vijf strategieën die leerlingen bij Nieuwsbegrip leren. Ze werken ook met een stappenplan.

 

Opdrachten

Bij de teksten horen ook opdrachten. De opdrachten maken de kinderen in de klas, na het lezen van de tekst. Soms zijn de opdrachten op papier en soms op de computer. Vaak moeten ze samenwerken. Door over de tekst en de opdrachten te praten, kunnen de kinderen van elkaar leren. In elke les maken de kinderen een schema van de tekst. Bij Nieuwsbegrip heet dat een sleutelschema. Het schema heeft bijvoorbeeld de vorm van een tijdbalk. De kinderen moeten dan de jaartallen en gebeurtenissen uit de tekst in de tijdbalk schrijven. Een sleutelschema is ook heel handig om te maken als je teksten moet leren, bijvoorbeeld voor aardrijkskunde of geschiedenis.

 

Rekenen

Voor het rekenen gebruiken we de methode Reken Zeker

Met Reken zeker leer je vol vertrouwen rekenen!

Waarom Reken zeker:

leren rekenen op basis van vertrouwen: stap voor stap

éérst de basisvaardigheden

veel oefenen, automatiseren en herhalen

één onderwerp per les, één strategie per onderwerp

Met een goede instructie, voldoende tijd en veel vertrouwen kan ieder kind leren rekenen. Reken zeker is een nieuwe methode, waarin de meest recente inzichten op het gebied van rekenonderwijs zijn verwerkt. Instructie en automatiseren, stapsgewijs oefenen en herhalen, enkelvoudige strategieën; u vindt het allemaal terug in Reken zeker.

Zowel goede als zwakke rekenaars ontwikkelen met deze methode basisvaardigheden én begrip. Snel en zonder omwegen, dankzij een heldere structuur. Duidelijke instructie en veel herhalingsoefeningen zorgen voor het nodige vertrouwen. Zodra dat er is, kan iedere rekenaar op zijn of haar eigen niveau kennis verdiepen en vaardigheden toepassen in contexten.

 

Spelling

We werken met de methode Spelling in de lift. De methode werkt in 8 niveaus.

Binnen de niveaus worden er spellingsafspraken aangeboden.

In niveau 4 worden bijvoorbeeld de volgende afspraken aangeboden:

Aai-ooi-oei, eer-oor-eur, d-t, en ei-ij.

Aan het eind van elk niveau is er een controledictee om te kijken of de leerling de afspraak al beheerst.

 

Taal

Voor ons taalonderwijs gebruiken we de werkwijze “Ik Vertel het!”

Uitgangspunten:

Op het Kompas werken we volgens het principe ontwikkelingsgericht werken. We hebben gekozen om te werken in themablokken waarin het thema als middel voor ons onderwijs gebruikt wordt. Het thema functioneert als de betekenisvolle (start)situaties voor het leren van taal.

In het werken met kinderen zetten wij de basiskenmerken centraal: emotioneel vrij zijn, zelfvertrouwen en nieuwsgierigheid.

Voor ons taalonderwijs hebben we gekozen om dit interactief aan te bieden. Dat wil zeggen: sociaal leren, betekenisvol leren en strategisch leren.

Onze taalwerkwijze bestaat uit taalonderwijs waarin taal geen doel op zich is, maar een middel om een doel te bereiken. Taal wordt in natuurlijke situaties gebruikt. Leerlingen zijn in allerlei activiteiten effectief en maximaal bezig met luisteren, spreken, lezen en schrijven in communicatieve situaties.

 

Schrijven

Voor het schrijven gebruiken we de methode Pennenstreken.

De kinderen leren eerst de letters los schrijven en daarna aan elkaar. Ook leren ze de hoofdletters.

 

Sociale vaardigheden (Sova)

Op het Kompas geven we per week minstens 1,5 uur sociale vaardigheden instructie.

Een basisaanbod doen op SoVa is preventief, zo zorgen we ervoor dat de sfeer in de groep en op school positief is.

Ook vinden we het belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van waar wij in welke periode aan werken. Zo kunnen zij reageren op reacties van hun kind maar ook meedenken en meedoen thuis. De planning wordt dus steeds aangekondigd in de nieuwsbrief.

Vanuit verschillende methoden uit onze orthotheek hebben we een basisaanbod met basisvaardigheden voor de hele school gemaakt.

Het is een 2-jarig programma.

Voor herhaling en evaluatie is tijd ingeruimd.

SoVa gaat altijd door! Dus ook als Sinterklaas in het land is of als er een toetsweek is!

 

Enkele onderwerpen zijn:

Wij worden groep…..

Ik ben aardig voor mezelf en een ander,

Hoe voel ik me, hoe voel jij je.

Ik heb er de pest in.

Jongens meisjes.

Ik vind dit niet fijn!

Afscheid van de groep.

 

Thematisch werken

 

 

De kinderen werken, voornamelijk in de middag aan een thema:

Echte werkelijkheid in plaats van losse vakken. Niet alleen vanuit boeken, maar zelf  ervaren.

Het resultaat is niet het belangrijkst, maar de weg er naar toe (het proces).

Kinderen kunnen werken naar behoeften, interesses en mogelijkheden. Niet alles is voor een hele groep interessant en/of nieuw. Datgene wat je al weet hoef je niet meer te leren.

Het stimuleert een onderzoekende houding. Leerlingen die een grote inbreng hebben in hun eigen leren, willen meer onderzoeken. Willen nog meer weten/leren.

Kinderen ervaren de gevolgen van hun eigen denkbeelden en keuzes. Ze leren van hun eigen ervaringen. Ze ervaren zelf of hun keuze goed is geweest of waarom hun keuze beter had gekund.

Tijdens het werken binnen een thema ervaren leerlingen dat ze bepaalde vaardigheden en kennis nodig hebben. Het geleerde van de ochtend wordt, zoveel mogelijk, toegepast in de middag.

 

Tijdens het werken binnen een thema ervaren de leerlingen ook of hun manier van aanpak de goede is. Of ze wel het beoogde resultaat halen, het resultaat dat ze zelf voor ogen hadden, maar ook de doelen van de leerkracht.

 

Voor het opzetten van een thema met allerlei activiteiten maken we gebruik van formulieren van De Horeb (een instrument vanuit het ontwikkelings gericht onderwijs). Daarnaast gebruiken we bronnen zoals: de omgeving, digiwak, laat maar zien, internet, documentatiecentrum, onze taalwerkwijze etc.

 

Voorbeelden

Binnen het thema “de winkel” zal je moeten rekenen, anders kun je niet goed betalen. Je zult moeten schrijven en lezen, anders kun je niet lezen wat er aangeboden wordt of een boodschappenbriefje maken.

Maar ook moet je weten hoe een winkel eruit ziet, hoe het werkt (b.v. Waarom staat de melk in de koeling?, Wat heb ik nodig om een winkel te zijn?, enz.).

 

Tijdens het thema “goede doelen” zal je moeten weten wat goede doelen zijn, waarom ze er zijn, wat zijn de verschillen, hoe zet je inzamelingsactie op, wat heb je nodig, hoe maak ik het duidelijk naar mijn omgeving.

Om deze kennis en vaardigheden op te doen en te leren, moet je dus leren lezen, leren rekenen. Om een brief foutloos te schrijven zal je de spellingsregels moeten kennen of kunnen opzoeken.